สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาจ้างโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาจ้างโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก) ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 1
ข) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาจ้าง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1noGilj2t5Eg8hlXpmpW45EXU_Sh0J_fE/view?usp=sharing

________________________________________________
https://pts.yru.ac.th/​
#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้​
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#PTS #YR

แกลเลอรี่