สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. รายงานตัวเพื่อยืนยัน หรือสละลิทธิ์การจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3gkx3dV ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 08.00 น.
2. กรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ (มาตรการเยียวยาเกษตรกร, มาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรืออื่น ๆ) ให้ดำเนินการส่งเงินคืนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการนั้น ๆ หากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้ดำเนินการยกเลิกโดยการสละสิทธิ์/ยกเลิกสิทธิ์ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 08.00 น. พร้อมทั้งแนบหลักฐานผ่านลิงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. กรณีท่านสมัครซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น และผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานทั้ง 2 แห่ง ให้ท่านเลือกทำสัญญาจ้างที่ใดที่หนึ่ง หากตรวจสอบ พบว่าทำสัญญาจ้างซ้ำซ้อนกัน ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
* หมายเหตุ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แกลเลอรี่