สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ก)รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข)แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ผ่านลิงค์ https://sites.google.com/view/yrupts63 ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และรับลิงค์การทำข้อสอบ ผ่านกลุ่มไลน์ในเวลา 08.50 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2563
2. ผู้เข้าสอบเริ่มเข้าทำการทดสอบออนไลน์ได้ในเวลา 08.59 – 09.30 น. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามเวลาปัจจุบันของประเทศไทย
3. ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบก่อนหมดเวลา หรือภายในเวลาที่กำหนด คือก่อนหรือภายใน เวลา 09.30 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยยึดเวลาปัจจุบันของประเทศไทยที่ปรากฏในระบบ ของมหาวิทยาลัย
ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://pts.yru.ac.th

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ https://bit.ly/314539Z

 

แกลเลอรี่