สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารายชื่อการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชายแดนใต้

แนวปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ผ่านลิงค์ https://pts.yru.ac.th/checkpts ก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2. ให้ผู้มีสิทธิสอบ #เข้าทดสอบระบบผ่านลิงค์ https://bit.ly/3cpCiHz ตามหมายเลขห้องสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

3. ให้ผู้มีสิทธิสอบ #เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3cpCiHz ตามหมายเลขห้องสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยจะเริ่มสอบสัมภาษณ์พร้อมกันในเวลา 09.00 น.

สามารถโหลดเอกสารประกาศได้ที่ https://bit.ly/2zuCWou