สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ (คูปองครู)

หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ตามโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปี 2561

ลำดับ

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

1

612012029

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา

2

612011091

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์สำหรับครูระดับประถมศึกษา

3

611161153

พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาผ่านการผลิตและใช้สื่อแบบวรรณกรรมเป็นฐาน (Literature-based Instructional Media)

4

612151073

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

5

612151071

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

6

613012052

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7

613012046

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8

612292010

การนำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา

9

613292015

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

10

614012038

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

614292017

การนำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ระดับ 2

12

611163001

พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

13

612121020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 21st Century Skills เทคนิคการสอน ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นระดับการจัดการศึกษา

14

613121025

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคในศตวรรษที่ 21 สิ่งประดิษฐ์ สปีดแลดเดอร์ (Speed ladder) ซึ่งส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวขั้นเบื้องต้น

ปี 2562

ลำดับที่

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

1

629012021

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

2

629012020

การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

3

629022011

การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

4

623022010

การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5

629182026

การนำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

6

628121004

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนทักษะกีฬากรีฑา

7

629183002

การเขียนโปรแกรมด้วย Python เพื่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูมัธยมศึกษา

8

624182009

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

9

629011069

เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา โดยใช้ STEAM/STEM Education

10

629182027

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการสมัยใหม่ด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

11

624182010

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา

12

629102009

นวัตกรรมบาติกมัดย้อมสีธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ ยุด 4.0

13

629111040

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

14

629012022

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับครูประถมศึกษา

15

623012024

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมชีววิทยาสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”

16

629012019

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านพลังงานในโรงเรียนสำหรับครูประถมศึกษา

17

629012024

การพัฒนาการออกแบบการทดลองและเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรใหม่)

18

629182035

การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา