สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง นิทานเดินทางสร้างเสริมพหุปัญญา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้

      วันที่ 25 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง นิทานเดินทางสร้างเสริมพหุปัญญา รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ครูชีวัน วิสาสะ และคณะผู้สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็ก ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี การจัดกิจกรรมในครั้งนีี้ มีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซอและ เกปัน เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และ มีอาจารย์นูรีดา จะปะกียา หัวหน้างานฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมโดยภาครวม กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข่าร่วมอบรม ทั้งหมด 200 ท่าน เป์็นตัวแทนครู สามจังหวัดชายแดนใต้ จากโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน

แกลเลอรี่