สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาทวิภาษา- พหุภาษาศึกษา 2563 รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครูทุกสาขาวิชา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัคร นักศึกษาทวิภาษา- พหุภาษาศึกษา 2563 รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครูทุกสาขาวิชาที่กำลังเรียนในชั้นปีที่ 3

การเรียนกาสอนแบบสองภามาเพื่อกาส่งเสริสมรรถะการจัการเรียน การสอนแบบทวิ-พหภาษาศึกษา โดยใช้ภามาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาครูฯ อาคาร 4 ชั้น 1หรือหน่วยวิจัย ให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 24 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อ นางสาวรสนีะ มะดิเยาะ (กะชูยอ) เบอร์ 093-5867569

แกลเลอรี่