สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย

    นายอำพล  พลศร

    นางฟาร่า  สุไลมาน

    นางสาวเสาวลักษณ์  สมวงษ์

    นางสาวปนัดดา  เรืองสงค์

    นางสาวรุ่งกานต์  สิริรัตน์เรืองสุข

    นางโสรายา  ชุมประเวศ

    นางลิลลา  อดุลยศาสน์

    นางสุนันทา  สะท้าน

    นางพรรณี  ปานทอง

    ผศ.แวอาซีซะห์  ดาหะยี

    นางสาวสาวิตรี  มะดอมะ

    นางวัชรี  ถ้วนถวิล

2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

    2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    2.2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

    2.3 สถาบันรามจิตติ

    2.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

    2.5 เทศบาลนครยะลา

    2.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

    2.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษายะลา เขต 1

    2.8 เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการศึกษาจังหวัดยะลา

    2.9 โรงเรียนในเขตเมืองยะลา จำนวน 16 โรงเรียน

    2.10 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8

    2.11 TK park ยะลา

3. พื้นที่ดำเนินงาน

    3.1 ตำบลสะเตง

    3.2 ตำบลสะเตงนอก

    3.3 ตำบลท่าสาป

    3.4 ตำบลยุโป

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

กันยายน 2557 - สิงหาคม 2559

5. วัตถุประสงค์โครงการ

    5.1 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาวการณ์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลาตามบริบทของโรงเรียนในพื้นที่

    5.2 เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา

    5.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาให้กับเด็กในจังหวัดยะลาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีในพื้นที่

    5.4 เพื่อพัฒนากลไกและรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. กับสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาให้เด็กในจังหวัดยะลา

    5.5 เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนเกี่ยวกับตัวระบบและกลไกการจัดเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่