สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒครูฯ ทำการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก (ข้อเขียน) เข้าสอบภาค ข (สอบสัมภาษณ์)

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒครูฯ ทำการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก (ข้อเขียน) เข้าสอบภาค ข (สอบสัมภาษณ์) โดย มี ท่านประธานในการสอบสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น นายซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ (กรรมการ ) นางนูรีดา จะปะกียา หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (กรรมการ) และนางปนัดดา เรืองสงค์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป (กรรมการ)

แกลเลอรี่