สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน ในหลักสูตรกลางทวิ/พหุภาษาศึกษา

      19 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาครูฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน ในหลักสูตรกลางทวิ/พหุภาษาศึกษา โดยมีอาจารย์อับดุลอาซิ ประสิทธิหิมะจากโรงเรียน คณะราษฎร์บำรุงเป็นวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 460 คน ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น4 อาคาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่