สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

นำเสนอผลงานนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

      สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้นำเสนอผลงานนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ ดร.มูนีเราะ ผดุง นางสาวทวีวรรณ ทองนวล และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีนวัตกรรมหนังสือจากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แบบเริ่มเรียนภาษาไทย(มูลาบาฮาซา) เป็นหนังสือแบบเริ่มเรียนภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ และจัดแสดงหนังสือนิทาน วรรณกรรมในฝักกริช ต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับชมและจัดแสดงผลงานวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

แกลเลอรี่