สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

      เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (25ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ 16 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 16 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ในด้านการพัฒนาครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบ ข้อมูลทางการศึกษา และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา อีกทั้งร่วมมือกันส่งเสริมในด้านพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย ให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนร่วมมือกันระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้บริการทางวิชาการ ภายใต้ความต้องการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และหน่วยงานการศึกษาทั้ง 16 หน่วยงานในพื้นที่ยินดีที่จะร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือและดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ร่วมกันพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่