สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถานบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา จับมือ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ จชต.ลงนาม MOU การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     11 กันยายน 2562 สถานบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อให้มีความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงร่วมมืออย่างเป็นทางการในลักษะการบรูณาการพันกิจสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ 15 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมมือกันส่งเสริมในด้านพัฒนาวิชาการและงานวิจัย ให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดรเกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวแทนกล่าวรายงานและความเป็นมา ของกิจกรรมร่วมกับ ผอ.ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 15 หน่วยงาน ประกอบ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานศึกษาธิการภาค 7, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 15, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

 

แกลเลอรี่