สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ร่วมจัดแสดง นิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้

     21 สิงหาคม 2562 ทีมงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดแสดง นิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึงเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2562 ภายในงาน มีการจัดแสดงผลงาน นัวตกรรม หนังสื่อเริ่มเรียนมูลาบาฮาซา ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นมูลาบาฮาซาและตัวอย่างสื่อแหล่งเรียนรู้ในสถาศึกษา ในระหว่างาน มีการสรุปรายงานนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยมี นายซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขึ้นสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2562 จัดกิจกรรมโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

แกลเลอรี่