สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น”

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของหลักสูตรและบุคคลทั่วไป ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งการประกวดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลการประกวดนวัตกรรมประเภทหลักสูตรและประเภททั่วไป ดังนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่