สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้เข้ามีส่วนร่วมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ แสดงผลงานสื่อนวัตกรรม หนังสือเสริมสร้างรักการอ่าน ในงาน ต้อนรับคณะประเมินเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดยะลา

08 สิงหาคม 2562  ทางสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้เข้ามีส่วนร่วมแสดงผลงาน
จัดนิทรรศการ แสดงผลงานสื่อนวัตกรรม หนังสือเสริมสร้างรักการอ่าน ในงาน ต้อนรับคณะประเมินเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดยะลา ณ อุทยาการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala ) ภายในกิจกรรม ได้มีคณะกรรมการ ประเมินเมืองต้นแบบเข้ามาเยี่ยมชมนวัตกรรมหนังสือนิทานและหนังสื่อเริ่มเรียนมูลาบาฮาซา โดยมีทีมงาน จากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การตอบรับร่วมกับเจ้าหน้าที่ อุทยาการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala )  

แกลเลอรี่