สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

นิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

                             โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ วันที่ (9ก.พ.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และองค์การบริหารส่วนตำบล 8 ตำบล ตลอดจนสถานศึกษา 23 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สสส. และภาคเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กรและมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาให้กับเด็กในจังหวัดยะลาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่