สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสอนและประสานงานโครงการในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. กำหนดการรับสมัคร

    2.1 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    2.2 สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพครูและสอบสัมภาษณ์  วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. หลักฐานประกอบการสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ประจำโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

    1.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู

2. สถานที่การปฏิบัติงาน

      ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และ ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

    3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ โดยกรอกผ่าน https://pts.yru.ac.th/myJob พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

    3.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

    3.3 สำเนาใบประกอบวิชาครู จำนวน 1 ฉบับ

    3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. ระยะเวลาการจ้าง

    ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

5. ขอบเขตของงานที่จ้าง

    5.1 วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล ลงพื้นที่ การประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    5.2 ทำการสอน ฝึกอบรม ติดตาม ควบคุมดูแล กิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการ ณ โรงเรียน 

    5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมอบหมาย

    5.4 กำหนดวัน เวลาในการปฏิบัติงานและวันหยุด

         วันทำการปกติ : วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

         วันหยุดประจำสัปดาห์ : วันอาทิตย์

         วันหยุดนักขัตฤกษ์ : วันหยุดตามที่ทางราชการกำหนดและประกาศเพิ่มเติม

6. ข้อบังคับและระเบียบการทำงาน

    6.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งที่เข้าทำงานและเลิกงาน

    6.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อทำงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้รับจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด