สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา Augmented Reality 3D Application สื่อการสอนความเป็นจริงเสมือนสามมิติ รุ่นที่ 2

            เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา Augmented Reality 3D Application สื่อการสอนความเป็นจริงเสมือนสามมิติ รุ่นที่ 2 ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 37 คน ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและถ่ายทอดต่อไปได้

แกลเลอรี่