สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เปิดนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ ผู้เรียนThailand 4.0 ชายแดนใต้