สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขยายหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำ โรงเรียนเครือข่าย