โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ จัดอบรมหลักสูตรในโครงการคูปองพัฒนาครู