สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ "พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา"

วันนี้(7 กรกฎาคม 2561) ที่ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ "พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา" 
โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ สุขภาวะผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา(เพิ่มเติม) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะโดยผ่านพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้เด็กนักเรียนกลุุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น

แกลเลอรี่