สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง(18โรงเรียน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทานวรรณกรรม และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้  ได้กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยเรื่อง พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา รวมทั้งหมด 18 โรงเรียน)  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนและให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมติงเชียง อาคารสังคมศาสตร์ (ชั้น2) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่