สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อำนาจหน้าที่