สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 10005

อีเมล์  : kesaree.l@yru.ac.th


อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์

(ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : lanlalit.s@yru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา

( หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : nureeda.j@yru.ac.th

อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์

( หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : lanlalit.s@yru.ac.th