ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1 1096010140 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ตชด.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
2 7296060002 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
3 7296070001 โรงเรียนบ้านตืองอฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
4 7296070002 โรงเรียนบ้านละโอ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
5 1096010161 โรงเรียนบ้านบือแรง ตชด.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
6 7296090001 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
7 7296120002 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
8 7294050001 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
9 7295010001 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา ตชด.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
10 7295050001 โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตชด.ยะลา เขต 2 ปะแต ยะหา ยะลา
11 7295059902 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
12 7295040001 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
13 7295040002 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตชด.ยะลา เขต 3 บ้านแหร ธารโต ยะลา
14 7295040003 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ธารโต ยะลา
15 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
16 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเตาฟิกบ้านไอร์จูโจ๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
17 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน(ศรีสาคร) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
18 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 5 ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลนายัด บ้านบือแนนากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
20 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดาฮง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
21 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ บ้านจือแรง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
22 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสยิดซีเมนต์ บ้านตะมะยูง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
23 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนำรอซียะห์ บ้านตามุง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
24 3096200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
25 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาล (ศรีบรรพต) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
26 3096200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
27 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
28 3096200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
29 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืองอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
30 3096200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
31 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
32 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน(ศรีสาคร) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
33 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาหลง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
34 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคีรี ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
35 3094200201 โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
36 3094200202 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
37 3094200203 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
38 3094200204 โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
39 3094200205 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
40 3094200101 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
41 3094200206 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
42 3094200102 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
43 3094200103 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
44 3094200104 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
45 3094200105 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
46 3094100101 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
47 3094100102 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
48 3095200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
49 3095200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
50 3095100101 โรงเรียนลำพระยาประชานุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
51 3095200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
52 3095200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
53 3095200205 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะรม เบตง ยะลา
54 3095200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
55 3095200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
56 3095200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
57 3095200104 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
58 3095200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
59 3095200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
61 1096010082 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
62 1096010056 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
63 1096010137 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
64 1096010168 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
65 1096010001 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
66 1096010083 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
67 1096010057 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
68 1096010138 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
69 1096010169 โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
70 1096010002 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
71 1096010003 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
72 1096010084 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
73 1096010058 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
74 1096010139 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
75 1096010170 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
76 1096010004 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
77 1096010085 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
78 1096010059 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
79 1096010171 โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
80 1096010006 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
81 1096010086 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
82 1096010060 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
83 1096010141 โรงเรียนบ้านบาตง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
84 1096010172 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
85 1096010007 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
86 1096010087 โรงเรียนบ้านกูแว สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
87 1096010061 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
88 1096010142 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
89 1096010173 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
90 1096010008 โรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
91 1096010088 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
92 1096010143 โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
93 1096010174 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
94 3096200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
95 1096010009 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96 1096010089 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
97 1096010144 โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
98 1096010176 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
99 3096200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
100 1096010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
101 1096010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
102 1096010090 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
103 1096010145 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
104 1096010177 โรงเรียนบ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
105 3096200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
106 1096010011 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
107 1096010033 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
108 1096010091 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
109 1096010146 โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
110 1096010178 โรงเรียนบ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
111 3096200104 โรงเรียนเทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
112 1096010012 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
113 1096010034 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
114 1096010147 โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
115 1096010179 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
116 3096200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
117 96010091 โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
118 1096010013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
119 1096010035 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
120 1096010148 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
121 1096010180 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
122 3096200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
123 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
124 1096010014 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
125 1096010062 โรงเรียนบ้านมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
126 1096010036 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
127 1096010149 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
128 1096010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
129 1096010150 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
130 1096010182 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
131 1096010015 โรงเรียนบ้านเปล สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
132 1096010063 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
133 1096010037 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
134 1096010151 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
135 1096010183 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
136 1096010016 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
137 1096010064 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
138 1096010038 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
139 1096010152 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
140 1096010184 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
141 1096010017 โรงเรียนบ้านโคกเคียน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
142 1096010065 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
143 1096010039 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
144 1096010153 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
145 1096010185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
146 1096010018 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
147 1096010066 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
148 1096010040 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
149 1096010019 โรงเรียนบ้านบือราเปะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
150 1096010067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
151 1096010041 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1 โฆษิต เมืองนราธิวาส นราธิวาส
152 1096010154 โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
153 1096010186 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
154 1096010020 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
155 1096010068 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
156 1096010042 โรงเรียนวัดลําภู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
157 1096010155 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
158 1096010187 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
159 1096010021 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
160 1096010069 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
161 1096010043 โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
162 1096010156 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
163 1096010189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
164 1096010022 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
165 1096010070 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
166 1096010044 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
167 1096010157 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
168 1096010190 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
169 1096010023 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
170 1096010071 โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
171 1096010045 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
172 1096010158 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
173 1096010191 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
174 1096010024 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
175 1096010072 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
176 1096010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
177 1096010160 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
178 1096010025 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
179 1096010073 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
180 1096010047 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
181 1096010026 โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
182 1096010074 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
183 1096010048 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
184 1096010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
185 1096010027 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
186 1096010075 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
187 1096010049 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
188 1096010163 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
189 1096010028 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
190 1096010076 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
191 1096010050 โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
192 1096010159 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
193 1096010029 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
194 1096010077 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
195 1096010051 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
196 1096010175 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
197 1096010030 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
198 1096010078 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
199 1096010052 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
200 1096010092 โรงเรียนบ้านกาแร สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
201 1096010164 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
202 1096010188 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
203 1096010031 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
204 1096010079 โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
205 1096010053 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
206 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
207 1096010165 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
208 1096010135 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
209 1096010166 โรงเรียนบ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
210 1096010080 โรงเรียนบ้านกูเล็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
211 1096010054 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
212 1096010136 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
213 1096010167 โรงเรียนบ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
214 1096010081 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
215 1096010055 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
216 1096020034 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
217 1096020045 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
218 1096020075 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
219 1096020108 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
220 1096020102 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
221 1096020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
222 1096020076 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
223 1096020109 โรงเรียนบ้านสากอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
224 1096020105 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
225 1096020111 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
226 1096020112 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
227 1096020013 โรงเรียนบ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
228 1096020047 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
229 1096020077 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
230 1096020110 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
231 1096020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
232 1096020113 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
233 1096020014 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
234 1096020048 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
235 1096020015 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
236 1096020049 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
237 1096020079 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
238 1096020114 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
239 1096020105 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
240 1096020016 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
241 1096020050 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
242 1096020080 โรงเรียนบ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
243 1096020115 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
244 1096020018 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
245 1096020051 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
246 1096020081 โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
247 1096020116 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
248 1096020019 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
249 1096020052 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
250 1096020082 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
251 1096020117 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
252 1096020020 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
253 1096020053 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
254 1096020083 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
255 1096020118 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
256 1096020021 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
257 1096020054 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
258 1096020084 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
259 1096020119 โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
260 1096020022 โรงเรียนบ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
261 1096020055 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
262 1096020085 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
263 1096020120 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
264 1096020023 โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
265 1096020056 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
266 1096020086 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
267 1096022003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
268 1096020024 โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
269 1096020057 โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
270 1096020087 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
271 1096020001 โรงเรียนบ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
272 1096020025 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
273 1096020058 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
274 1096020088 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
275 1096020002 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
276 96020024 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
277 1096020026 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
278 1096020059 โรงเรียนเพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
279 1096020089 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
280 1096020003 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
281 1096020027 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
282 1096020060 โรงเรียนบ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
283 1096020090 โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
284 1096020004 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
285 1096020029 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
286 1096020061 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
287 1096020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
288 1096020005 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
289 1096020030 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
290 1096020062 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
291 1096020092 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
292 1096020093 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
293 1096020006 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
294 1096020031 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
295 1096020063 โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
296 1096020032 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
297 1096020064 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
298 1096020094 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
299 1096020007 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
300 1096020033 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
301 1096020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
302 1096020095 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
303 1096020009 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
304 1096020036 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
305 1096020066 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
306 1096020097 โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
307 1096020010 โรงเรียนบ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
308 1096020037 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
309 1096020067 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
310 1096020098 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
311 1096020011 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
312 1096020038 โรงเรียนบ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
313 1096020068 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
314 1096020099 โรงเรียนอิสลามบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
315 1096020012 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
316 1096020039 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
317 1096020069 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
318 1096020100 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
319 1096020040 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
320 1096020070 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
321 1096020101 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
322 1096020041 โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
323 1096020071 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
324 1096020103 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
325 1096020042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
326 1096020072 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
327 1096020104 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
328 1096020008 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
329 1096020043 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
330 1096020073 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
331 1096020106 โรงเรียนบ้านดอเหะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
332 1096020028 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
333 1096020044 โรงเรียนบ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
334 1096020074 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
335 1096020107 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
336 1096010100 โรงเรียนบ้านสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
337 1096010130 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
338 1096020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
339 1096010101 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
340 1096010131 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
341 1096020148 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
342 1096010102 โรงเรียนบ้านทํานบ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
343 1096010132 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
344 1096020149 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
345 1096010103 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
346 1096010133 โรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
347 1096020150 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
348 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
349 1096010104 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
350 1096020121 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
351 1096020151 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
352 1096010105 โรงเรียนบ้านวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
353 1096020122 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
354 1096020152 โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
355 1096010106 โรงเรียนบ้านบอนังกือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
356 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
357 1096020153 โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
358 1096010107 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
359 1096020124 โรงเรียนบ้านปารี สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
360 1096020154 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
361 1096010108 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
362 1096020125 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
363 1096010109 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
364 1096020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
365 1096010110 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
366 1096020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
367 1096010111 โรงเรียนบ้านแกแม สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
368 1096020128 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
369 96010112 โรงเรียนบ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
370 1096010112 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
371 1096020129 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
372 2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
373 1096010113 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
374 1096020130 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
375 1096010114 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
376 1096020131 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
377 1096010115 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
378 1096020132 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
379 1096010116 โรงเรียนบ้านบองอ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
380 1096020133 โรงเรียนบ้านกาแย สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
381 1096010117 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
382 1096020134 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
383 1096010118 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
384 1096020135 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
385 1096010119 โรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
386 1096020136 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
387 1096010120 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
388 1096020137 โรงเรียนบ้านริแง สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
389 1096010121 โรงเรียนประชาบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
390 1096020138 โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
391 1096010122 โรงเรียนบ้านบละแต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
392 1096020139 โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
393 1096010123 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
394 1096020140 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
395 1096010096 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
396 1096010093 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
397 1096010124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
398 1096020141 โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
399 1096010094 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
400 1096010125 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
401 1096020142 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
402 1096010095 โรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
403 1096010126 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
404 1096020143 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
405 1096010097 โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
406 1096010127 โรงเรียนบ้านตราแดะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
407 1096020144 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
408 1096010098 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
409 1096010128 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
410 1096020145 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
411 1096010099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
412 1096010129 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
413 1096020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
414 1094010128 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
415 1094010015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
416 1094010049 โรงเรียนบ้านเตราะหัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
417 1094010126 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
418 1094020059 โรงเรียนบ้านท่ายามู สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
419 1094010016 โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
420 1094010050 โรงเรียนบ้านท่าสู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
421 1094010127 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
422 1094020060 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
423 1094020043 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
424 1094020074 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
425 1094010051 โรงเรียนบ้านบางหมู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
426 1094010129 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
427 1094020061 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
428 1094020078 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
429 1094010017 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
430 1094010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
431 1094010053 โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
432 1094010130 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
433 1094020062 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
434 1094020079 โรงเรียนบ้านยาบีบรรณวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
435 1094010019 โรงเรียนบ้านกือยา สพป.ปัตตานี เขต 1 เนินงาม เมืองปัตตานี ปัตตานี
436 1094010054 โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
437 1094010131 โรงเรียนยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
438 1094020063 โรงเรียนวัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
439 1094020082 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
440 1094010020 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
441 1094010055 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
442 1094010132 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
443 1094020064 โรงเรียนบ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
444 1094010021 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
445 1094010056 โรงเรียนบ้านเคียน สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
446 1094010133 โรงเรียนบ้านมูหลง สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
447 1094020065 โรงเรียนบ้านปะแดลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
448 1094010022 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
449 1094010101 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
450 1094010134 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
451 1094020066 โรงเรียนบ้านไผ่มัน สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
452 1094010023 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
453 1094010102 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
454 1094010135 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
455 1094020067 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
456 1094010024 โรงเรียนบ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
457 1094010103 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
458 1094010136 โรงเรียนบ้านแบรอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
459 1094020068 โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
460 1094010025 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
461 1094010104 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย สพป.ปัตตานี เขต 1 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
462 1094010137 โรงเรียนบ้านลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
463 1094020069 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
464 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
465 1094010026 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
466 1094010105 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
467 1094010138 โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
468 1094020070 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
469 1094010027 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
470 1094010106 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
471 1094010139 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
472 1094020071 โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
473 94010052 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
474 1094010028 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
475 1094010107 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
476 1094010140 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
477 1094020072 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
478 94940001 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
479 1094010029 โรงเรียนวัดควน สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
480 1094010108 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
481 1094010153 109 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
482 1094020073 โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
483 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
484 1094010030 โรงเรียนวัดมหิงษาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
485 1094010109 โรงเรียนบ้านท่ากุน สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
486 1094020042 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
487 1094020075 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
488 1094010001 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
489 1094010032 โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
490 1094010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
491 1094020044 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
492 1094020076 โรงเรียนบ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
493 1094010111 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
494 1094020045 โรงเรียนบ้านกาแลกูมิ สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
495 1094020077 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
496 1094010002 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
497 1094010033 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
498 1094010003 โรงเรียนบ้านสระมาลา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
499 1094010035 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
500 1094010113 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
501 1094020047 โรงเรียนบ้านโคกโตนด สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
502 1094020080 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
503 1094010004 โรงเรียนบ้านคลองมานิง สพป.ปัตตานี เขต 1 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
504 1094010036 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
505 1094010114 โรงเรียนบ้านตือระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
506 1094020048 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
507 1094020083 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
508 1094010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
509 1094010037 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
510 1094010115 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
511 1094020049 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
512 1094020084 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
513 1094010006 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
514 1094010038 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
515 1094010116 โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
516 1094020050 โรงเรียนบ้านเปียะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
517 1094010007 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
518 1094010040 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
519 1094010118 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
520 1094020051 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
521 1094010008 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
522 1094010041 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
523 1094010119 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
524 1094020052 โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
525 1094010009 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
526 1094010042 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
527 1094010120 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
528 1094020053 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
529 1094010010 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
530 1094010043 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
531 1094010121 โรงเรียนบ้านบางปู สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
532 1094020054 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
533 1094010047 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
534 1094010011 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
535 1094010044 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
536 1094010122 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
537 1094020055 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
538 1094010012 โรงเรียนบ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
539 1094010045 โรงเรียนบ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
540 1094010123 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
541 1094020056 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
542 1094010013 โรงเรียนบ้านจือโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
543 1094010046 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
544 1094010124 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
545 1094020057 โรงเรียนบ้านปรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
546 1094010117 โรงเรียนบ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
547 1094010014 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
548 1094010048 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
549 1094010125 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
550 1094020058 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
551 1094020017 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
552 1094020093 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรัง มายอ ปัตตานี
553 1094020141 โรงเรียนบ้านบราโอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
554 1094020173 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
555 1094020012 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 2 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
556 1094020018 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
557 1094020094 โรงเรียนบ้านดูวา สพป.ปัตตานี เขต 2 ถนน มายอ ปัตตานี
558 1094020142 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
559 1094020019 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
560 1094020095 โรงเรียนบ้านถนน สพป.ปัตตานี เขต 2 ถนน มายอ ปัตตานี
561 1094020143 โรงเรียนบ้านประจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
562 1094020020 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
563 1094020096 โรงเรียนบ้านมะหุด สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
564 1094020144 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
565 1094020021 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
566 1094020098 โรงเรียนบ้านบูดน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
567 1094020145 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
568 1094020022 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
569 1094020100 โรงเรียนบ้านปานัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
570 1094020146 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
571 1094020088 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระหวะ มายอ ปัตตานี
572 1094020023 โรงเรียนบ้านชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
573 1094020101 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
574 1094020147 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
575 1094020024 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
576 1094020102 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
577 1094020148 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
578 1094020025 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
579 1094020103 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
580 1094020149 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
581 1094020091 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
582 1094020099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปานัน มายอ ปัตตานี
583 1094020026 โรงเรียนบ้านควนประ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
584 1094020104 โรงเรียนบ้านบาละแต สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
585 1094020150 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
586 1094020107 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
587 1094020027 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
588 1094020105 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
589 1094020151 โรงเรียนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
590 1094020112 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
591 1094020028 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
592 1094020108 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
593 1094020152 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
594 1094020029 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
595 1094020109 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
596 1094020153 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
597 1094020159 โรงเรียนบ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
598 1094020030 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป.ปัตตานี เขต 2 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
599 1094020110 โรงเรียนบ้านสะกำ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
600 1094020154 โรงเรียนต้นพิกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 วัด ยะรัง ปัตตานี
601 1094020169 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
602 1094020031 โรงเรียนวัดธนาภิมุข สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
603 1094020111 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะกำ มายอ ปัตตานี
604 1094020155 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป.ปัตตานี เขต 2 วัด ยะรัง ปัตตานี
605 1094020001 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
606 1094020032 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
607 1094020113 โรงเรียนบ้านสมาหอ สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
608 1094020156 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
609 1094020157 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
610 1094020002 โรงเรียนบ้านตุปะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
611 1094020033 โรงเรียนบ้านโผงโผง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
612 1094020114 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอบน มายอ ปัตตานี
613 1094020003 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
614 1094020034 โรงเรียนบ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
615 1094020127 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป.ปัตตานี เขต 2 กระโด ยะรัง ปัตตานี
616 1094020158 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
617 1094020004 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
618 1094020035 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
619 1094020128 โรงเรียนบ้านกระโด สพป.ปัตตานี เขต 2 กระโด ยะรัง ปัตตานี
620 1094020160 โรงเรียนบ้านอาโห สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
621 1094020005 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
622 1094020036 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
623 1094020129 โรงเรียนบ้านสายชล สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
624 1094020161 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
625 1094020006 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
626 1094020037 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
627 1094020130 โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
628 1094020162 โรงเรียนบ้านคางา สพป.ปัตตานี เขต 2 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
629 1094020007 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
630 1094020038 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
631 1094020131 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
632 1094020163 โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
633 1094020008 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
634 1094020039 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
635 1094020132 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
636 1094020164 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
637 1094020009 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
638 1094020041 โรงเรียนวัดมะกรูด สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
639 1094020134 โรงเรียนบ้านอินทนิล สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
640 1094020165 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
641 1094020010 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส สพป.ปัตตานี เขต 2 ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
642 1094020085 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
643 1094020135 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
644 1094020166 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
645 1094020011 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต 2 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
646 1094020086 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป.ปัตตานี เขต 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
647 1094020136 โรงเรียนบ้านบินยา สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
648 1094020167 โรงเรียนบ้านปลักปรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
649 1094020013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
650 1094020087 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระหวะ มายอ ปัตตานี
651 1094020137 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
652 1094020168 โรงเรียนบ้านคูระ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
653 1094020014 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
654 1094020089 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
655 1094020138 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
656 1094020170 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
657 1094020015 โรงเรียนบ้านควนแตน สพป.ปัตตานี เขต 2 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
658 1094020090 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
659 1094020139 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
660 1094020171 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
661 1094020016 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
662 1094020092 โรงเรียนบ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรัง มายอ ปัตตานี
663 1094020140 โรงเรียนบ้านบูโกะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
664 1094020172 โรงเรียนวัดป่าสวย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
665 1094010063 โรงเรียนบ้านตะบิ้ง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
666 1094010096 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
667 1094010064 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
668 1094010097 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
669 1094010065 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
670 1094010098 โรงเรียนวัดโชติรส สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
671 1094010066 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
672 1094010100 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
673 1094010067 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
674 1094010141 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
675 1094010069 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
676 1094010142 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
677 1094010070 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป.ปัตตานี เขต 3 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
678 1094010143 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
679 1094010071 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
680 1094010144 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
681 1094010072 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป.ปัตตานี เขต 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
682 1094010145 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
683 1094010074 โรงเรียนบ้านบน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
684 1094010146 โรงเรียนบ้านบีติง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
685 1094010075 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
686 1094010147 โรงเรียนบ้านบือแต สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
687 1094010148 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
688 1094010076 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
689 1094010077 โรงเรียนบ้านจ่ากอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
690 1094010149 โรงเรียนบ้านมือลอ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
691 1094020117 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 3 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
692 1094010078 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
693 1094010150 โรงเรียนบ้านมะกอ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
694 1094010079 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
695 1094010151 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
696 1094010080 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
697 1094010152 โรงเรียนบ้านโลทู สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
698 1094010081 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
699 1094020115 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
700 1094010083 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
701 1094020116 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
702 1094010084 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
703 1094020118 โรงเรียนบ้านปากู สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
704 1094010085 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
705 1094020119 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
706 1094010086 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
707 1094020120 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
708 1094010087 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
709 1094020121 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
710 1094010088 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
711 1094020122 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
712 1094010089 โรงเรียนบ้านวังไชย สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
713 1094020123 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
714 1094010057 โรงเรียนบ้านปายอ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
715 1094010090 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ สพป.ปัตตานี เขต 3 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
716 1094020124 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
717 1094010058 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
718 1094010091 โรงเรียนบ้านละเวง สพป.ปัตตานี เขต 3 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
719 1094020125 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
720 1094020126 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
721 1094010059 โรงเรียนบ้านละอาร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
722 1094010092 โรงเรียนบ้านรังมดแดง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
723 1094010060 โรงเรียนบ้านแซะโมะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
724 1094010093 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
725 1094300228 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
726 1094010073 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.ปัตตานี เขต 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
727 1094010061 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
728 1094010094 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
729 1094010082 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
730 1094010062 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
731 1094010095 โรงเรียนวัดสารวัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
732 1095010019 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
733 1095010051 โรงเรียนบ้านกาดือแป สพป.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
734 1095010083 โรงเรียนบ้านปูลัย สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา
735 1095010020 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
736 1095010052 โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
737 1095010084 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา
738 1095010021 โรงเรียนบ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
739 1095010053 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
740 1095010085 โรงเรียนบ้านละแอ สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา
741 1095010022 โรงเรียนบ้านจาหนัน สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
742 1095010054 โรงเรียนบ้านพอแม็ง สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
743 1095010086 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
744 1095010023 โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
745 1095010055 โรงเรียนบ้านกาลอ สพป.ยะลา เขต 1 กาลอ รามัน ยะลา
746 1095010087 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
747 1095010024 โรงเรียนบ้านยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
748 1095010056 โรงเรียนธารแร่ สพป.ยะลา เขต 1 กาลอ รามัน ยะลา
749 1095010088 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
750 1095010025 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
751 1095010057 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป.ยะลา เขต 1 กาลูปัง รามัน ยะลา
752 1095010089 โรงเรียนบ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
753 1095010026 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
754 1095010058 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
755 1095010090 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
756 1095010028 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
757 1095010059 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
758 1095010091 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
759 1095010029 โรงเรียนบ้านบาโด สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
760 1095010060 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
761 1095010092 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
762 1095440011 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สพป.ยะลา เขต 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
763 1095010030 โรงเรียนวัดลำพะยา สพป.ยะลา เขต 1 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
764 1095010061 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
765 1095010093 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
766 95950001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
767 1095010031 โรงเรียนบ้านต้นหยี สพป.ยะลา เขต 1 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
768 1095010062 โรงเรียนบ้านเกะรอ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
769 1095010094 โรงเรียนบ้านวังพญา สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
770 1095010001 โรงเรียนบ้านเบญญา สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
771 1095010032 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สพป.ยะลา เขต 1 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
772 1095010063 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป.ยะลา เขต 1 โกตาบารู รามัน ยะลา
773 1095010095 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
774 1095010002 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
775 1095010033 โรงเรียนวัดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
776 1095010064 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 โกตาบารู รามัน ยะลา
777 1095010096 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
778 1095010003 โรงเรียนศรีพัฒนาราม สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
779 1095010034 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
780 1095010065 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
781 1095010097 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
782 1095010004 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
783 1095010036 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
784 1095010066 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน สพป.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
785 1095010099 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง สพป.ยะลา เขต 1 อาซ่อง รามัน ยะลา
786 1095010027 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
787 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
788 1095010005 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
789 1095010037 โรงเรียนบ้านปอเยาะ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
790 1095010068 โรงเรียนบ้านบือเล็ง สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
791 1095010100 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สพป.ยะลา เขต 1 อาซ่อง รามัน ยะลา
792 1095010035 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
793 1095010006 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
794 1095010038 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
795 1095010069 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
796 1095010101 โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
797 1095010067 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
798 1095010007 โรงเรียนบ้านสาคอ สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
799 1095010039 โรงเรียนบ้านตาโละ สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
800 1095010070 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
801 1095010102 โรงเรียนบ้านสะโต สพป.ยะลา เขต 1 อาซ่อง รามัน ยะลา
802 1095010077 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
803 1095010008 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
804 1095010040 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
805 1095010071 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
806 1095010103 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
807 1095010111 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.ยะลา เขต 1 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา
808 1095010009 โรงเรียนบ้านกะตูปะ สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
809 1095010041 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
810 1095010072 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
811 1095010104 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
812 1095010010 โรงเรียนประชาอุทิศ สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
813 1095010042 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
814 1095010073 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
815 1095010105 โรงเรียนบ้านลือมุ สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
816 1095010011 โรงเรียนบ้านพงยือไร สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
817 1095010043 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
818 1095010074 โรงเรียนบ้านพรุ สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
819 1095010106 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป.ยะลา เขต 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
820 1095010012 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
821 1095010044 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
822 1095010075 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
823 1095010107 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
824 1095010013 โรงเรียนบ้านจือนือแร สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
825 1095010045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
826 1095010076 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
827 1095010108 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
828 1095010014 โรงเรียนบ้านบุดี สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
829 1095010046 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
830 1095010078 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
831 1095010109 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
832 1095010015 โรงเรียนบ้านบุเกะคละ สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
833 1095010047 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ สพป.ยะลา เขต 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
834 1095010079 โรงเรียนบ้านกือแล สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
835 1095010110 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
836 1095010016 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
837 1095010048 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
838 1095010080 โรงเรียนบือดองพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม